دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد
  • نام دانشگاه :دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن : ۰۵۱-۳۸۸۰۳۰۰۰-۳۸۸۰۲۰۰۰-۳۸۸۰۴۰۰۰-۳۸۸۰۵۰۰۰-۳۸۸۰۶۰۰۰-۳
  • آدرس :مشهد - میدان آزادی (پارک) – سازمان مرکزی دانشگاه - کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴ - دانشگاه فردوسی مشهد

مجلات و انتشارات: