از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی

  • نویسنده: مهدی شهابی
  • تاریخ درج: 4 بهمن 1396
از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی