مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی

  • نویسنده: معصومه السادات حسینی کلهرودی
  • تاریخ درج: 12 خرداد 1397
مبنای محدودیت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی