دکتر منوچهر طباطبایی

دکتر منوچهر طباطبایی

نام خانوادگی: طباطبائی موتمنی . نام: منوچهر
تالیفات
1- حقوق اداری، چاپ دانشگاه تهران و مؤسسه سمت، چاپ 16
2- حقوق اساسی، چاپ میزان ، چاپ دوم
3- آزادیهای عمومی و حقوق بشر، چاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم 1382
4- حاکمیت قانون و مسئله دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور (تحت چاپ)
5- مقاله تحت عنوان "انواع قراردادهای عمومی و احکام آن" مندرج در مجله تحقیقات و پژوهشهای حقوقی، تابستان 1384
سنوات مدیریت:
معاون سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
استاد بازنشسته دانشگاه تهران