دکتر محمد هادی صادقی

دکتر محمد هادی صادقی

تحصیلات: دکترای حقوق جزا
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس:
شماره دورنگار: 6287311

پست الکترونیک : Sadeghi@Shirazu.ac.irُ

سوابق اشتغال :
رئیس دانشگاه شیراز- رئیس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی- عضو هیات علمی و رئیس بخش حقوق جزا وجرم شناسی
تألیف و ترجمه کتاب :
جرائم علیه اشخاص، فارسی، چاپ سوم، 1379.
تألیف و ترجمه مقاله :
1-میانجیگری در دعاوی جزایی، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1373
2-مصلحتگرایی در دعاوی کیفری، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1377
3-بزه پوشی، مجله حقوقی دادگستری، فارسی، 1378
4-هیأت غیرمستقر، مجله علمی پزشکی قانونی، فارسی، 1374
5-مصلحت گرایی و حقوق بزه دیده، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز