دکتر عزت الله عراقی

دکتر عزت الله عراقی

دکتر عزت‌الله عراقی در سال 1319 ش در شهر کرمان به دنیا آمد.ایشان دارای مدرک دکترای رشته حقوق از کشور فرانسه است .وی از سال 1349 ش در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول خدمات فرهنگی و علمی هستند. کتاب "حقوق بین‌المللی کار" عزت الله عراقی ، در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
گروه : علوم انسانی
رشته : حقوق
تحصیلات رسمی و حرفه ای : عزت‌الله عراقی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش به پایان رساند و پس از آن در سال 1342 ش. موفق به اخذ درجة لیسانس در رشتة حقوق از دانشگاه تهران شد و با دریافت بورسیه از همان دانشگاه به کشور فرانسه عزیمت کرد و در رشتة حقوق به اخذ درجة دکترا نایل گردید
استادان و مربیان : عزت‌الله عراقی ضمناً از محضر بزرگانی چون: مرحوم آموزگار، مرحوم آیة‌الله سیدالعراقین (والد ایشان) و مرحوم آیة‌الله فقیه استفاده کرده‌اند.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : عزت الله عراقی از سال 1349 ش در دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول خدمات فرهنگی و علمی هستند.
جوائز و نشانها : کتاب "حقوق بین‌المللی کار" عزت الله عراقی ، در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.

آثار :
1 حقوق بین‌المللی کار
ویژگی اثر : این کتاب در دوره هفتم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و برگزیده شده است.آشنایی با کتاب: «حقوق بین‌المللی کار»: این کتاب که موضوع آن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته، در چهاربخش سامان یافته است. مؤلف ابتدا چگونگی پیدایش سازمان بین‌المللی کار و نقش آن را در ایجاد حقوق بین‌المللی کار بررسی نموده، آن گاه مبانی و هدفهای حقوق بین‌المللی کار و نیز موضوع این حقوق، یعنی قواعد و معیارهای بین‌المللی کار را تجزیه و تحلیل می‌کند و در آخر، کیفیت اجرای این قواعد و نظارتی را که بر اعمال آنها صورت می‌گیرد، مورد مطالعه قرار داده است.
2 نظام‌های بزرگ حقوق معاصر
ویژگی اثر : (با همکاری دو نفر از اساتید