آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی

عباسعلی عمید زنجانی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۱۶ در شهرستان زنجان، ایران بدنیا آمد. او عضو گروه آموزشی حقوق خصوصی و اسلامی و عضو وابسته گروه آموزشی حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. وی در دو دوره نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ایران بوده است

- ریاست دانشگاه

او به عنوان اولین رییس روحانی دانشگاه تهران است که هرگز دانشجو نبوده و مدرک دکتری خود را در رشته فقه و حقوق اسلام در سال ۱۳۶۶ از طریق خبرگان دانشگاهی از وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران گرفته‌است که این موضوع باعث اعتراضاتی در روز انتصابش شد.

- برکناری
او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ از سمت خود برکنارشد.