برگزاری نشست تخصصی " پیشگیری از جرایم پولی وبانکی "

برگزاری نشست تخصصی " پیشگیری از جرایم پولی وبانکی "

تاریخ شروع:1398/12/29

تاریخ پایان:1398/12/29

مکان برگزاری: