سمینار بازاریابی

سمینار بازاریابی

تاریخ شروع:1394/12/01

تاریخ پایان:1394/12/29

مکان برگزاری:

این سمینار با حضور اساتید بزرگی چون .....