نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

تاریخ شروع:1398/12/20

تاریخ پایان:1398/12/20

مکان برگزاری:شیراز